Do stock orders post to Xero automatically?

Setup

  • Vend for Mac or PC
  • Xero integration

Answer

No, received stock orders must be posted to Xero by clicking the orange 'Xero' icon next to each order.